«

»

Ιούν 07 2018

Πρόσκληση Γ.Σ 2018

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τον νόμο 4384/2016 και το Καταστατικό του Συνεταιρισμού , το Διοικητικό Συμβούλιο της
‘Ένωση’’ Αγροτικός Συν/μος Δράμας σας καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2018 ,
ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ στα γραφεία της ΕΑΣ Δράμας (Θεμιστοκλέους 31 Δράμα για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανακοίνωση Έκθεσης ΔΣ και Εποπτικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων 2017.
2. Ανακοίνωση Ισολογισμού χρήσης 2017 .
3. Ανάλυση λογ/μου «Αποτελέσματα χρήσης». Έγκριση αυτού.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ , Ορκωτού ελεγκτή και του Διευθυντή από κάθε
ευθύνη.
5. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή ,έγκριση της
αμοιβής αυτών
6. Έγκριση – εξουσιοδότηση του ΔΣ για σύναψη δανειακών συμβάσεων και ρύθμιση
υφιστάμενων.
7. Ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ΕΑΣ Δράμας .
8. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη οργάνων διοίκησης.
9. Λοιπές αποφάσεις ,ανακοινώσεις και προτάσεις .
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ. Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα
δηλαδή Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 στον ίδιο χώρο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προσκληση ΓΣ 2018