«

»

Οκτ 20 2017

Προκήρυξη Μίσθωσης Ακινήτων ΕΑΣ Δράμας.

Η «Ένωση» Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας προτίθεται να μισθώσει τα παρακάτω ακίνητα ¨
1. Γραφεία 2ος και 3ος όροφος Γρανικού 9 συνολικής επιφανείας 220 τ.μ
2. Κατάστημα ισόγειο στην οδό Σκρά 90 τμ
3. Ισόγεια αποθήκη στο Φωτολείβος Δράμας 450 τ.μ
4. Αποθήκη δημητριακών στην Μαυρολεύκη
Τα παραπάνω ακίνητα μισθώνονται σύμφωνα με την από 7/14-11-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Α.Σ και για χρονικό διάστημα έως δώδεκα ( 12 ) έτη .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σύνολο ή μεμονωμένα για κάθε εγκατάσταση, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεμιστοκλέους 31 Δράμα στην Γενική Διεύθυνση.
Οι προσφορές παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας έξω από τον φάκελο «Για την μίσθωση ακινήτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δράμας»
Τελευταία ημέρα παραλαβής προτάσεων-προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 ώρα 12.00π.μ. Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον από περισσοτέρους τότε θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι για βελτίωση προτάσεων τους.
Τεύχη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων ευρίσκονται στην Γενική Διεύθυνση του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον πλειοψηφούν ή τους πλειοψηφούντες εκμισθωτές.

Για την
ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ