«

»

Ιούν 07 2018

Γνωστοποίηση για συμμετοχή σε Γ.Σ (αρθρο 30 παρ.8 καταστατικού).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Σύμφωνα με το Νόμο 4384 αρθρο17 παρ.5 και σύμφωνα με το Καταστατικό άρθρο 30 παρ 8
δικαίωμα να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες έχουν τα εξής μέλη :
Α. να είναι οικονομικά ταχτοποιημένα όσον αφορά την συνεταιριστική τους μερίδα.
Β. να μην έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Επίσης όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες πρέπει να
καταθέσουν υποψηφιότητα στα γραφεία της ΕΑΣ εως 13-6-2018 έως την 14.00 μμ
Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σας ενημερώνουμε για τα θέματα της και την
ημερομηνία διεξαγωγής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗ